ข้อมูลบุคลากร
 ข้าราชการครู-อาจารย์ และลูกจ้างประจำ
ผู้บริหาร  ช่างยนต์  ช่างกลฯ  ช่างเชื่อม  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กฯ  ช่างก่อสร้าง   สถาปัตย์  เทคนิคอุตฯ  เทคนิคพื้นฐาน  พื้นฐาน 
ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  ครูจ้างสอน
 
รายการ
 
จำนวนครู 
ระดับตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา 
ชาย
หญิง
รวม
 5 
 4 
 2 
 สูงกว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 
ฝ่ายบริหาร
 
 
1 
 - 
 - 
 - 
 - 
1
 - 
คณะวิชาช่างยนต์
17 
- 
17 
- 
- 
- 
- 
15
คณะวิชาช่างกลโลหะ
23 
24
- 
 5
2 
- 
21 
2 
คณะวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
27
2 
29 
- 
8 
3 
15 
3 
- 
- 
- 
22 
7 
คณะวิชาการก่อสร้าง
12 
1 
13 
- 
7 
1 
2 
2 
1 
- 
1 
11 
1 
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 
- 
8 
- 
3 
32 
2 
1 
- 
- 
5 
2 
คณะวิชาพื้นฐาน
11 
24 
35 
1 
25 
8 
1 
1 
- 
- 
2 
33 
1 
ข้าราชการพลเรือน 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
ลูกจ้างปรจำ
16 
3 
19 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
19
ลูกจ้างชั่วคราว
4 
12 
16 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
14 
ครูจ้างสอน
33 
1 
34 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
16 
18 
รวมทั้งสิ้น 
156 
45 
201 
56 
30 
25 
13 
129 
67 
 
  Up  Home
 
 
ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
นายถวิล   นิ่มขุนทด
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
นายอดิศักดิ์   ชัชเวช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 
 
 
 
 
นายถวัลย์ชัย   ชีวรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 
 
นายวัลลภ   มูลลักษณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
 
 
นายอำนวย   วิชัยณรงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
 
 Back  Next  Up  Home
คณะวิชาช่างยนต์
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายสัญชัย   ทองแป้น
อาจารย์ 2
6
ปริญญาตรี
หัวหน้าคณะ/สอน
2
นายทองดี   ทวีวิทย์ชาครียะ
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี 
สอน 
3
นายประเสริฐ   วงศ์สุบรรณ
 อาจารย์ 2
 ปริญญาตรี
สอน 
4
นายสฤษดิ์   ชัยสิทธิ์
 อาจารย์ 2
 7
 ปริญญาตรี 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ/สอน 
5
นายสิริพงศ์   เพชรนาค
 อาจารย์ 2
 6
 ปริญญาตรี 
สอน 
6
นายพรชัย   ชูภิญโญ
 อาจารย์ 2
 7
ปวส.ปม.
หัวหน้างานอาคารสถานที่/สอน
7
นายธวัชไชย   ลิ้มสุวรรณ
 อาจารย์ 2
 6
 ปริญญาตรี 
หัวหน้าแผนก/สอน 
8
นายบรรยงค์   วงศ์สกุล
 อาจารย์ 2
 7
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
9
นายนพดล   สุตันติราษฎร์
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาตรี 
สอน 
10
นายสุรพล   มีสุวรรณ
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/สอน 
11
นายทัศน์   สุขสโมสร
 อาจารย์ 1
 5
ปริญญาตรี 
สอน 
12
นายฐปนนท์   สุขใจ
 อาจารย์ 2
 7
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานทะเบียน/สอน 
13
นายธีระศักดิ์   เฉลิมพิพัฒน์
 อาจารย์ 1
 ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/สอน 
14
นายชูแมน   เผือกเดช
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ/สอน 
15
นายอุดมศักดิ์   หนูรินทร์
 อาจารย์ 2 
ปวส. 
สอน 
16
นายสุชาติ   รุ่งรังษี
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/สอน 
17
นายพิระ   วิจะสิกะ
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/สอน 
 
  Back  Next  Up  Home
 คณะวิชาช่างกลโลหะ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายบุญชู   แก้วคำ
อาจารย์ 2
 7
ปริญญาตรี 
หัวหน้าคณะ/สอน
2
นายธีร์   บุญศิริ
อาจารย์  2
 6
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/สอน 
3
นายสมชาติ   พรหมเกิด
 อาจารย์ 1
 5
ปวส. 
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน/สอน
4
นายสุรินทร์   ตำลิ่ม
 อาจารย์ 1
 4
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร/สอน 
5
นายไพบูลย์   ก้องกานน
 อาจารย์ 2
 7
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า/สอน 
6
นายอนุรักษ์   แดงแสน
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาตรี 
หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต /สอน
7
นายสุวิทย์   ศานติพิบูล
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาโท 
สอน 
8
นายวรพิทย์   อินเปีย
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
9
นายวิทยา   แสงมณี
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานลูกเสือ 
10
นายนิคม   เกตุเกลี้ยง
 อาจารย์ 1
 3
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
 
 Back  Next  Up  Home
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายวิชัย   ธรรมศิริไพบูลย์ 
อาจารย์ 2
ปริญญาตรี
หัวหน้าแผนก/สอน 
2
นายปรีชา   เพชรนุ้ย
อาจารย์ 1 
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/สอน 
3
นายมนตรี   แก้วนาเส็ง
 อาจารย์ 1
 5
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา/สอน 
4
นายสมเกียรติ   เพ็ญสวัสดิ์
 อาจารย์ 2
 6
ปวส.
สอน 
5
นายสมศักดิ์   กุลศรี
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานทวิภาดี/สอน
6
นายสิทธิโชติ   เส้งสุก
 อาจารย์ 1
 4
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้างานทวิภาคี/สอน 
7
นายเลอศักดิ์   พงศ์โสภา
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร/สอน 
8
นายมะแอน   สะละหมัด
 อาจารย์ 2
 7
ปริญญาตรี 
สอน 
9
นางระเบียบ   หนูรินทร์
 อาจารย์ 2
 7
 ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
10
นายสมหมาย   เยาว์แสง
 อาจารย์ 1
 5
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานผลิตและการค้า/สอน 
11
นายชาญชัย   แฮวอู
 อาจารย์ 1
 3
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์/สอน 
12
นายจัตุรงค์   เลขพงศ์
 อาจารย์ 1
 3
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่/สอน 
13
นายในก้อง   แซ่ซั่ง
 อาจารย์ 2
 6
ปริญญาตรี 
สอน 
14
นายธนากร  ไกรดำ
 อาจารย์ 1
 4
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/สอน 
 
  Back  Next  Up  Home
คณะวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายสุนันท์  เจริญวัย
อาจารย์ 2
 7
ปริญญาตรี
หัวหน้าแผนก/สอน 
2
นายประหยัด   สมบัติทอง
อาจารย์ 1 
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพเิศษ/สอน 
3
นายศิริกุล   ศรีทองกุล
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
4
นายประเสริฐ   หอมนาน
 อาจารย์ 1 
ปริญญาตรี 
สอน 
5
นายสุริยา   ทองนพคุณ
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน/สอน 
6
นายสมหวัง   ศุภพล
  อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์/สอน 
7
นายสุรทิน   คงเมือง
  อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/สอน 
8
นายพุทธิพงศ์   พานิช
  อาจารย์ 1
ปวส. 
สอน 
9
นายวิสุทธิ์   พุทธิศาวงศ์
  อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
10
นายมงคล   นาคประสม
  อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานหลักพิเศษ/สอน 
11
นางสุนันท์   คงเมือง
  อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/สอน 
12
นายสุรพล   ช่วยดำรงค์
  อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
13
นายไพโรจน์   ช่วยนุกูล
  อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/สอน 
14
นายธีระศักดิ์   บุญมี
  อาจารย์ 1
ปวส.
สอน 
15
นายสาคร   นาคสุวรรณ
  อาจารย์ 2
ปวส.
หัวหน้างานบุคลากร/สอน 
16
นายวรพงษ์   ภาราทอง
  อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
สอน 
17
นายกฤษณ์   โชติพันธ์
  อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/สอน 
 
 Back  Next  Up  Home
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายวาสนา   ภิรมย์รัตน์
อาจารย์ 2
 7
ปริญญาตรี
หัวหน้าคณะ/สอน
2
นายธวัชชัย   ปทะวานิช
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้าแผนก/สอน 
3
นายดำรง   ลิมปกรณ์กุล
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี
สอน
4
นายอดิศักดิ์   ฟุ้งเฟื่อง
 อาจารย์ 2
 ปริญญาตรี 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน/สอน 
5
นายเอี่ยมโอภาส  วานิชย์ปกรณ์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
6
นายสิริยุค   วัฒนสุนทร
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่สื่อการเรียนการสอน/สอน 
7
นายสุรินทร์   สกุลสุจิราภา
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
8
นายสิทธิพร   ไตรมงคลเจริญ
 อาจารย์ 1
ปวส. 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
9
นายวัชระ  พ.รณรงค์
 อาจารย์ 1
ปวส.ปม. 
สอน 
10
นายโกมล  เทโหปการ
 อาจารย์ 1
ปวส. 
สอน 
11
นางธัญนันท์  ชัยศร
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
สอน 
12
นายสำเนาว์   สมศิลป์
 อาจารย์ 1
ปวส.
เจ้าหน้าที่สื่อการเรียนการสอน/สอน 
 
  Back  Next  Up  Home
คณะวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาการก่อสร้าง
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายประสาท   เพชรผ่อง
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี
หัวหน้าคณะ/สอน
2
นายอิทธิเดช   เหลืออรุณ
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
3
นายอำนวย   สังข์ทอง
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
4
นายผลกวี   ชวภัทรโสภณ
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/สอน
5
นายวิทยา   บุญทวีวัฒน์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า/สอน 
6
นายธวัชชัย   ตั้งเสวนากุล
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
สอน 
7
ว่าที่ ร.ต.อนุศักดิ์  สุวรรณศักดิ์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้าแผนก/สอน 
8
นายสุวิทย์   เหล่ายัง
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
สอน 
9
นายจินดา   รามอินทร์
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
สอน 
10
นายจำเนียร   ใจรักษ์
 อาจารย์ 2
ปวส. 
สอน 
11
นายพิทักษ์   แก้วพิชัย
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/สอน 
 
  Back  Next  Up  Home
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายกมล   เศวตสกุลานนท์
อาจารย์ 2
7
ปริญญาโท
หัวหน้าแผนก/สอน
2
นางสกาวรัตน์   ภูมิระวิ
อาจารย์ 1
3
ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร,ปกครอง/สอน
 

  Back  Next  Up  Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายประสาน   คงจันทร์
อาจารย์ 1
5
ปริญญาตรี
หัวหน้าแผนก
2
นายนรา   เทือใหม่
 อาจารย์ 2
ปริญญาโท 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/สอน 
3
นายธโน   ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา/สอน 
4
นายวิรัตน์   รุ่งนภากานต์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานหลักสูตร 
 
  Back  Next  Up  Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายพิศาล   ปทะวานิช
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี
หัวหน้าคณะ/สอน
2
นายปรีชา   ทิพย์พันธ์
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ, เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
3
นายสุเทพ   ศิริพันธ์
 อาจารย์ 2
ปวส.ปม. 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/สอน 
4
นายนิวัฒน์   ญาณวีรศักดิ์
 อาจารย์ 2
ปวส.ปม. 
หัวหน้าแผนก/สอน 
 

  Back  Next  Up  Home
 
 
 
 
 
 
คณะวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญ
สาขาวิชาภาษาไทย
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายบุญโปรด   สัมพันธรัตน์
อาจารย์ 2
7
ปริญญาโท
หัวหน้าแผนก/สอน 
2
นายนรายณ์   พรหมจันทร์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
3
นางเญจมาศ   เซ็นนิล
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
4
นางสาวจรวย   ธนวรรณพงศ์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานห้องสมุด 
สาขาวิชาสังคม
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายสุมนต์   พูนผล
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/สอน 
2
นางเยาวเรศ   แซ่ลิ้ม
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานวัดผล/สอน 
3
นางวรรณศิริ   ไพศาลกิตติสกุล
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
4
นางดวงจันทร์   ขนาบแก้ว
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หมายเหตุ  ไปช่วยราชการ 
5
นางสุวรรณดี  แซ่ชั่ง
อาจารย์ 2
6
ปวส.
หัวหน้างานสวัสดิการและพยาบาล/สอน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นางสมหมาย   อมรศิลสวัสดิ์
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา/สอน 
2
นางมาลี   ฤทธิรักษา
 อาจารย ์ 3
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
3
นางปราณี   ปัญญวัฒนกิจ
 อาจารย ์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ/สอน 
สาขาวิชาพลานามัย
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายสุทธิพงศ์   เฉลิมพักตร์
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมและ
ช่วยงานปกครอง/สอน 
2
นายสิทธิพร   ขันธริโย
 อาจารย์ 2
 ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม/สอน 
3
นายวินัย   เทนสิทธิ์
 อาจารย์ 2
 ปริญญาตรี
 หัวหน้างานปกครอง/สอน
แผนกวิชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายวิวัฒน์   รอดเกิด
อาจารย์ 2
7
ปริญญาโท 
หัวหน้าแผนก/สอน 
2
นางพรรณี   บุญญานุกูล
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล/สอน 
3
นางทัศนีย์   พงศ์โสภา
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/สอน 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายนิยม   ชัยสิทธิ์
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/สอน 
2
นายรอด   เลอยศขจาย์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้าคณะ/สอน 
3
นายกอบศักดิ์   มานะสาคร
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานวางแผนการศึกษา/สอน 
4
นายปภพ   คำรณฤทธิศร์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/สอน 
5
นางเพ็ญศรี  ทองบุญ
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นางเตือนใจ   บัวคลี่
อาจารย์ 2
7
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์/สอน 
2
นางธัญญา   วงศ์สุบรรณ
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
สอน 
3
นางสมจิตต์   สาระมาน
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานวิจัย/สอน 
4
นางสาวมาลี  คำภาแก้ว
 อาจารย์  2
ปริญญาตรี 
สอน 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นางสาววิลาวัณย์   พิศฉลาด
อาจารย์ 2
6
ปริญญาตรี 
หัวหน้าแผนก/สอน 
2
นางสุดาพร   จันทรศิริ
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานการเงิน/สอน 
3
นางพรรณี  ชัยสิทธิ์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
4
นางรุ่งทิวา   มีสุวรรณ
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานบัญชี 
5
นางบุญเรียม   เฉลิมพักตร์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน/สอน 
6
นางจิรพันธ์  ชัชเวช
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่งานสารบัญ 
7
นางบรรจง   สงวนพงษ์
 อาจารย์ 2
ปริญญาตรี
หัวหน้างานพัสดุ 
8
นางนพรัตน์   ไพธิ์ไพจิตร์
 อาจารย์ 1
ปริญญาตรี 
หัวหน้างานสารบัญ 
 
 Back  Next  Up  Home
 
 
 
 
 
ข้าราชการพลเรือน
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นางสาวนิตยา   บุญญาวงศ์
อาจารย์ 1
3
ปวส.
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
 
  Back  Next  Up  Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกจ้างประจำ
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายสว่าง   นิลจันทร์
 -
 ม.3
หัวหน้าหมวดสถานที่ 
นางเรณู   บำรุงพล
-
-
 ป.7
 คนงาน
3
นายเฉลียว   หาดเพชร
-
-
 ป.4
คนงาน
4
นายณรงค์ศักดิ์   โสภา
-
-
 ม.ศ.3
คนงาน
5
นายเทวัญ   ตลับนาค
-
-
 ปวช.
คนงาน
6
นายสุรพงศ์   แก้วสกุลทอง
-
-
 ป.5
คนงาน
7
นายสัญญา  พินิจ
-
-
 ม.ศ.5
คนงาน
8
นายเสนอ   ศิริวรรณ
-
-
 ป.4
คนงาน
9
นายพัลลภ  โลกถวิล
-
-
 ศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4
คนงาน
10
นางเนาวรัตน์   ลิ้มสุวรรณ
-
-
 ปวช.
คนงาน
11
นายประวัติ   นาพยา
-
-
 ม.4
พนักงานขับรถ
12
นายไพโรจน์  โลกถวิล
-
-
 ม.1
พนักงานขับรถ
13
นายวันชัย  ชูช่วย
-
-
 ป.4
นักการภารโรง
14
นางอำไพ   ศรีสุวรรณ
-
-
 ป.4
นักการภารโรง
15
นายสุภีร์   อันโนนจารย์
-
-
 นักธรรมเอก
นักการภารโรง
16
นายชลอ   ยอดศิลป์
-
-
 ม.ศ.4
นักการภารโรง
17
นายวิชิต  ทองคำงาม
-
-
 ป.6
ยาม
18
นายสมปราชญ์   รักษาวงศ์
-
-
 ม.ศ.5
ยาม
19
นายสำภาชน์   สุขสุวรรณ
-
-
 ปวส.
ยาม
 
 Back  Next  Up  Home
 
ลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นางสุจินต์   วงศ์สกุล
 -
ปริญญาตรี 
งานเอกสารการพิมพ์
2
นางสิริวรรณ  เริ่มสุกรีย์
-
-
ปวท.
งานพัสดุ
3
นางสาวสุภาวดี   รอดวิจิตร
-
-
ปวส.
งานพัสดุ
4
นายปริญญา  ศรีสกุลเมฆี
-
-
ปวส.
งานพัสดุ
5
นางอำภา   รุ่งนภากานต์
-
-
มศ.5
ทะเบียน
6
นางสาวลัดดาวัลย์   ส่งแสง
-
-
ปวช.
ทะเบียน
7
นางสาวจิตรา   ปาลคะเชนทร์
-
-
ปวช.
บุคลากร
8
นางสาวโปรยทิพย์   นาคสม
-
-
ปวส.
ประชาสัมพันธ์
9
นางเฉลิมศรี  แสงแจ่ม
-
-
ปวช.
งานวัดผลฯ
10
นางสาวนฤมล   เจียบบุตร
-
-
ปวส.
งานหลักสูตรฯ
11
นางสาวสุภารัตน์   เพชรชำลิ
-
-
ปวช.
งานห้องสมุด
12
นายวรกิจ  พัฒน์สีทอง
-
-
ปวส.
งานปกครอง
13
นางอโนมา  ตำลิ่ม
-
-
ม.3
งานทะเบียน
14
นายกิตติพงษ์   สุดเลิศ
-
-
ปวส.
งานกิจกรรม
15
นางไพรวัลย์  แดงแสน
-
-
ปริญญาตรี
งานสวัสดิการและพยาบาล
16
นายสัมฤทธิ์    ทองพัฒน์
-
-
ปวส.
งานศูนย์ข้อมูล
 
 Back  Next  Up  Home
 
ครูจ้างสอน
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ได้รับ
1
นายโกศล   โตนิติ
-
-
ปริญญาตรี 
สอนช่างยนต์
2
นายเอี่ยม   ช่วยเทศ
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างยนต์
3
นายโสรัตน์   สินกัน
-
-
 ปวส.
 สอนช่างยนต์
4
นายรุ่งโรจน์   พรหมประสิทธิ์
-
-
 ปริญญาตรี
สอนช่างกลโรงงาน 
5
นายธนาวุฒิ   ชนะณรงค์
-
-
 ปวส.
 สอนช่างกลโรงงาน
6
นายเรวัติ   ทองศรี
-
-
 ปวส.
 สอนช่างกลโรงงาน
7
นายชาญณรงค์   พรหมใจดี
-
-
 ปวส.
 สอนช่างกลโรงงาน
8
นายสิทธิเดช   แสงเดช
-
-
 ปทส.
 สอนช่างเชื่อมโลหะ
9
นายสุรินทร์   บุญเกลี้ยง
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างเชื่อมโลหะ
10
นายอนุเดช   ขำเผือก
-
-
 ปวส.
 สอนช่างเชื่อมโลหะ
11
นายสุรพงศ์   ทองช่วย
-
-
 ปวส.
สอนเทคนิคพื้นฐาน
12
นายพลากร   ปานเชื้อ
-
-
 ปวส.
 สอนเทคนิคพื้นฐาน
13
นายวิรัช   หนูเนียม
-
-
 ปวส.
 สอนเทคนิคพื้นฐาน
14
นายธวิทย์   ศรีใหม่
-
-
 ปริญญาตรี
สอนเทคนิคพื้นฐาน
15
นายภานุ   บุญญานุพงศ์
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างไฟฟ้า
16
นายณัฐพล   จุณหะวิทยะ
-
-
 ปวส.
 สอนช่างไฟฟ้า
17
นายแมนสรวง   เลขมาศ
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างไฟฟ้า
18
นายกิติพันธ์   กิตติพิพัฒน์พงศ์
-
-
 ปวส.
 สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
นายสุธีย์   ก่อบุญขวัญ
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
20
นายนิคม   ทิศแก้ว
-
-
 ปวส.
  สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
นายประสงค์   เชี่ยงฉิม
-
-
 ปริญญาตรี
  สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
22
นายวันชัย   พันเรือง
-
-
 ปทส.
  สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
23
นางสาวอรวรรณ   ปานยิ่ง
-
-
 ปวส.
  สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
24
นายโชคชัย   ภิญโญสโมสร
-
-
 ปวส.
  สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
25
นายธติกร  ศิริคำ
-
-
 ปวส.
  สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์
26
นายเขียน   จันทร์ภักดี
-
-
 ม.6
สอนช่างก่อสร้าง 
27
นายไพบูลย์   เพชรทอง
-
-
 ปริญญาตรี
สอนช่างก่อสร้าง 
28
นายสุมิตร   อ่อนหวาน
-
-
 ปวส.
 สอนช่างก่อสร้าง 
29
นายนาวิน   จินายิ้ม
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างก่อสร้าง 
30
นายกิจติพร   นิลกิจ
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างก่อสร้าง 
31
นายภมร   สุขการณ์
-
-
 ปริญญาตรี
 สอนช่างก่อสร้าง 
32
นายธีรพงศ์   อุดมศรีโยธิน
-
-
 ปวส.
 สอนช่างก่อสร้าง 
33
นายวรรณชัย   ชาสุวรรณ
-
-
 ปวส.
  สอนเทคนิคอุตสาหกรรม
34
นายณรงค์   จันทร์คง
-
-
 ปริญญาตรี
สอนวิทยาศาสตร์
 
  Back  Up  Home
 
ผู้บริหาร  ช่างยนต์  ช่างกลฯ  ช่างเชื่อม  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กฯ  ช่างก่อสร้าง   สถาปัตย์  เทคนิคอุตฯ  เทคนิคพื้นฐาน  พื้นฐาน 
ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  ครูจ้างสอน